Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Harmonogram roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WYDARZENIA DATA
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.IX.2020r.
I zebranie z Rodzicami 23.IX.2020r.
II zebranie z Rodzicami- konsultacje indywidualne XI 2020r
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.XII. 2020
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych 22.12.2020
Termin wystawiania ocen śródrocznych 22.I.2021
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna 29.I.2021
III zebranie rodziców – informacja o ocenach śródrocznych termin zostanie podany 03.II. 2021
Ferie zimowe 04 – 17. I. 2021 r
IV zebranie z rodzicami-konsultacje termin zostanie podany IV 2021
Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 . IV. 2021 r
Egzamin ósmoklasisty -język polski 25.V.2021 godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty -matematyka 26.V.2021 godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny 27.V.2021 godz. 9.00
Pisemna informacja do rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z zachowania i nauczanych przedmiotów 11 . 05 . 2021
Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych 11.VI.2021
Termin składania odwołań przez rodziców lub uczniów o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych do 18.VI.2021
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania szkołom zaświadczeń Określi CKE
Końcoworoczne klasyfikacyjne Posiedzenie Rady Pedagogicznej 18.VI.2021 18.VI. 2021r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 25 VI 2021r.
Ferie letnie 26 VI - 31 VIII 2021 r.

Proponowane dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w  sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela (po konsultacjach z R. R.) :

-14 październik 2020r., tj. środa-Dzień Edukacji Narodowej, (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela /Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287/, „Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”).

–29-30 październik   2020r., tj. poniedziałek i wtorek;

-25 maja 2021r. tj. wtorek-egzamin ósmoklasisty – j. polski;
-26 maja 2021r. tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka
;

-27 maja 2021r. tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-j. angielski;

-04 czerwca 2021r., tj. piątek;

W  w/w dni dla uczniów którym rodzice (prawni opiekunowie) nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.