Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach
Informacje o stronie
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zswilczyce.cba.pl/
Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
-zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
-dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
-część plików nie jest dostępnych cyfrowo
Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Stanisława Młodożeńca w Wilczycach.
Data sporządzenia deklaracji 15.09.2020r.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności sekretariat@szkolawilczyce.pl tel. 15 837 72 73
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne od frontu szkoły oraz wejście do Punktu Przedszkolnego od tyłu szkoły. W obydwu przypadkach brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Szkoła posiada oddzielne wejście do Sali gimnastycznej, które przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osoby niepełnosprawne, interesanci, którzy nie mają możliwości wejścia do budynku będą obsługiwani przed budynkiem przez pracownika sekretariatu.
Na terenie szkoły są miejsca parkingowe.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1,2,3 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W części budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.


Raport CERT dotyczący strony